FOOTBALL SUMMER SALE - 25%-75% off on Football Boots & Fanshop Products! KÖP NU

Topforsport s.r.o: Sekretesspolicy

De nedan definierade reglerna för skydd av personuppgifter gäller för affärsverksamhet i Topforsport s.r.o., ID 292 13 291, bosatt på Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, registrerat i företagsregistret som administreras av regiondomstolen i Brno, avsnitt C, fil 66187 (nedan kallad Topfor s.r.o.). Dessa regler gäller för all verksamhet i den webbshop som drivs av Topforsport s.r.o. - 11teamsports.se (nedan gemensamt benämnd onlinebutiker eller webbshop), och deras relevanta delar gäller för samspelet med kunder vid fysiska butiker som drivs av Även Topforsport s.r.o.

Topforsport s.r.o. är en administratör av personuppgifter om sina kunder och användare av sina online samt fysiska butiker, enligt definitionen i lagen om personuppgiftsskydd och relaterade föreskrifter.

: Lazaretní 4298/11A, 615 00 Brno-Židenice

Phone:

Email-adress: info@11teamsports.se

Sekretesspolicyn gäller för kunder och användare av nätet samt fysiska butiker i Topforsport s.r.o. som är fysiska personer.

1. Användarkonto

Du kan registrera dig på var och en av de online-butiker som drivs av Topforsport s.r.o.as en ny kund / användare och få ett antal fördelar. I registreringsformuläret måste du ange nödvändiga uppgifter, främst namn, efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress. När dessa data har skickats in och bekräftats via e-post kommer ditt användarkonto att upprättas. På så sätt förser du Topforsport s.r.o. med dina personuppgifter och godkänner dess behandling enligt den information du fick vid ifyllning och inlämning av registreringsformuläret.

För att få tillgång till ditt användarkonto måste du välja ett användarnamn och lösenord. Vänligen välj klokt för att förhindra all obehörig användning av en tredje part. Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, men när korrekta inloggningsuppgifter används kan vi inte ytterligare verifiera om det verkligen är du som loggar in. Om dina inloggningsuppgifter missbrukas får den som missbrukade dem tillgång till dina personuppgifter som angetts under registreringen. Vänligen håll inloggningsuppgifterna hemliga. Om du inte gör det ska Topforsport s.r.o. inte hållas ansvarig för missbruk av användarkontot eller de uppgifter som det innehåller av en tredje part.

Uppgifterna som lämnas under registreringen måste vara sanningsenliga och fullständiga. Alla konton som upprättas baserat på osanna eller ofullständiga uppgifter kan annulleras utan någon ersättning, och detsamma gäller för alla användarkonton genom vilka rättsliga föreskrifter eller god sed kommer att brytas. Vid ändringar av dina uppgifter rekommenderas du att omedelbart rätta till dem i användarkontot eller informera någon av de ovan listade kontakterna om det.

2. Skydd av personuppgifter

Genom att fylla i en beställning, skapa ett användarkonto, prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommentera och betygsätta våra produkter eller utöva de rättigheter som följer av köpeavtalet ger du Topforsport s.r.o. några av dina personuppgifter. Som du informeras när du anger dina personuppgifter, ger du med de flesta av dessa steg ditt samtycke till behandlingen av de tillhandahållna personuppgifterna i den givna omfattningen och för angivna ändamål; i de flesta fall tills du uttrycker ditt ogillande med sådan behandling. Vi måste alltid ha en legitim anledning att behandla dina personuppgifter. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev och skapar ett användarkonto utan att beställa några produkter, utgör ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter genom att skicka in de personuppgifter som du har angett och genom att klicka på länken i bekräftelsemeddelandet en sådan legitim anledning. Om du anger dessa uppgifter som gör en beställning, returnerar vissa produkter eller lämnar in ett klagomål är det berättigade skälet för behandlingen att vi behöver uppgifterna för att ingå ett köpeavtal och för att uppfylla våra skyldigheter som följer av det. I vissa fall kan vi behandla en del av dina personuppgifter (t.ex. din e-postadress) på grund av vårt berättigade intresse, främst att utveckla, marknadsföra och förbättra vår verksamhet.

När vi behandlar dina personuppgifter fortsätter vi i enlighet med gällande lag i Tjeckien, främst med lag nr 101/2000 Coll. om skydd av personuppgifter, i dess ändrade lydelse, och med tillhandahållande av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (EU) nr 2016/679 om skydd för fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter och om fri rörlighet av dessa uppgifter och annullering av direktiv nr 95/46 / EG (nedan kallat direktiv).

2.1 Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är den information du ger oss när du fyller i en beställning, registrerar dig eller gör någon annan aktivitet i några av onlinebutikerna som drivs av Topforsport s.r.o. eller i vår fysiska butik. Med personuppgifter avses varje information som identifierar eller kan identifiera en specifik person. Personuppgifter avser huvudsakligen, men inte uteslutande, namn och efternamn, fotografier, födelsedatum, e-postadress, postadress eller telefonnummer. Personuppgifter kan också vara mindre vanliga uppgifter, till exempel bankkontonummer, eftersom de kan användas för att identifiera en specifik person.

Vi hämtar viss information automatiskt när du besöker vår onlinebutik, såsom IP-adress, typ av webbläsare, enhet och operativsystem, varaktighet och antal gånger du öppnar webbgränssnittet, information som du fått via cookies och annan liknande information. Vi vill informera dig om att vi kan få dessa andra uppgifter även om du inte skapar ett användarkonto och oavsett om du gör ett köp i vår onlinebutik eller inte. Denna andra information hjälper oss att upptäcka cookies; Vi informerar dig om användningen av cookies direkt efter att du kom till vår webbshop.

Det spelar ingen roll om du lämnar dina personuppgifter på Internet eller när du gör en beställning i vår butik. Om du förser oss med dina personuppgifter i syfte att beställa produkter eller beträffande leverans till våra kontorister personligen gäller följande information för dig.

2.2 Hur används personuppgifterna?

Genom att använda dina personliga och andra uppgifter ger vi dig tillgång till ditt användarkonto och till relaterade fördelar medan du är aktiv på vår web-shops webbplats. Uppgifterna är också nödvändiga för oss om du beställer produkter, så att vi vet vem vi gör avtalet med, vart produkterna ska skickas och vem vi kan kontakta vid behov.

Uppgifterna används också vidare för kommunikation om administrationen av ditt användarkonto och för användarsupport. Uppgifterna kan användas för att förbättra våra tjänster, inklusive en analys av beteendet hos de användare som kommer till webbplatsen för onlinebutiker som drivs av Topforsport s.r.o.

Uppgifterna kan också användas för kommersiella och marknadsföringsmässiga ändamål, dvs. för att administrera en databas med kunder, registrerade användare och prenumeranter på vårt nyhetsbrev och erbjudanden om produkter och tjänster; den kan användas på detta sätt under obestämd tid, såvida inte en invändning framförs eller en begäran om att radera uppgifterna tas emot, såsom förklaras nedan. Genom att göra en beställning eller ställa in ett användarkonto uttrycker du ditt samtycke till att ta emot kommersiella meddelanden i enlighet med den information vi ger innan du anger dina personuppgifter.

Samtycket till att ta emot kommersiella meddelanden och elektronisk post för direkt marknadsföring kan dras tillbaka när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kontakt e-postadress eller genom att klicka på länken i det kommersiella meddelandet.

2.3 Hur hanterar och lagrar vi dina personuppgifter?

Topforsport s.r.o. är administratör av personuppgifter i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter samt med direktivet, och den är registrerad hos Tjeckiska byrån för personuppgiftsskydd som nr 00038046.

Vi har rätt att bemyndiga en tredje part att behandla dina personliga och andra uppgifter som processor. Bearbetaren är den part till vilken vi vidarebefordrar dina personuppgifter för det ändamål som vi anger, och den här personen får hantera uppgifterna endast på det sätt vi specificerar. Processorn kan vara ett föremål för operativ datalagring där vi lagrar dina personuppgifter.

De personuppgifter som erhålls genom genomförda affärer kommer att behandlas under en period som är nödvändig för att fullgöra de skyldigheter som följer av köpeavtalet och för att säkerställa att rättigheterna och skyldigheterna för både den köpande och säljande parten kan utövas och uppfyllas. Uppgifterna som behandlas på grund av dessa skäl ska behandlas under högst tio år efter den dag då avtalsköpet slutfördes. Om personuppgifterna behandlas utifrån registreringen för prenumeration på nyhetsbrev eller genom att skapa ett användarkonto kommer uppgifterna att behandlas endast tills du återkallar ditt samtycke till behandlingen av personuppgifterna för dessa ändamål eller tills du meddelar oss i någon på annat sätt att du inte längre vill att dina personuppgifter ska behandlas. Personuppgifterna kommer att behandlas i elektronisk form på ett automatiserat sätt eller i tryckt form på ett icke-automatiserat sätt.

2.4 Vem förmedlas personuppgifterna till?

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till någon annan part utan att informera dig när vi får det från dig, såvida det inte klart framgår av arten av det syfte för vilket det tillhandahålls att det måste vidarebefordras. Dessa andra parter kan vara kontrakt med rederier och personer som är inblandade i leveransen eller tillhandahåller tjänsten. Dessa personer kommer att få dina personuppgifter i minsta möjliga utsträckning för att leverera produkterna eller tillhandahålla tjänsten. Om vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan vi vidarebefordra det till den part som outsourcar dessa aktiviteter åt oss; dock återigen endast i den utsträckning som krävs för marknadsföringstjänsten.

2.5 Dina rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

När det gäller behandlingen av dina personuppgifter har du ett antal rättigheter du kan utöva gentemot administratören av dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av Topforsport s.r.o. och rätten att få information om behandlingen (om syftet med behandlingen, om vilken information som rör dig behandlas av oss, om källorna och mottagarna av dessa uppgifter). Denna information kommer omedelbart att skickas till dig på begäran, precis som ett uttalande om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig. För tillhandahållande av informationen har vi rätt att begära en adekvat ersättning som inte överstiger kostnaderna för att tillhandahålla informationen.

Du har rätt att kräva att felaktiga eller senare ändrade personuppgifter korrigeras eller raderas. Du har också rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter. Baserat på din skriftliga begäran tar vi bort dina personuppgifter från databasen. Begäran om att radera personuppgifterna bör baseras på några av de skäl som anges i artikel 17, punkt 1 i direktivet. Innan vi fattar ett beslut om din begäran om att korrigera eller radera dina personuppgifter har du rätt att kräva att vi begränsar vår användning av dessa uppgifter.

Om vi behandlar personuppgifterna baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Ditt återkallande påverkar inte på något sätt legitimiteten för behandlingen av uppgifter innan samtycket dras tillbaka.

Om vi behandlar dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse har du rätt att göra invändningar mot sådan behandling och vi kommer att avbryta behandlingen tills vi visar att det finns allvarliga legitima skäl för behandlingen. Om vårt berättigade intresse är direktmarknadsföring kommer behandlingen av personuppgifterna för detta ändamål att upphöra med invändningen.

Om det juridiska skälet för behandlingen av dina personuppgifter är det faktum att du gav ditt samtycke till behandlingen och det görs automatiskt, t.ex. genom att automatiskt lagra uppgifterna i en databas när de har tillhandahållits i en onlinebutik har du rätt att kräva att vi tillhandahåller dessa uppgifter till dig i ett maskinläsbart format i syfte att vidarebefordra uppgifterna till en annan administratör.

Om du misstänker att vårt företag eller personuppgiftsbehandling behandlar dina personuppgifter i strid med kontoret för personuppgiftsskydd eller direktivet har du följande alternativ:

  • du kan be oss eller processorn om en förklaring
  • du kan be oss eller processorn att rätta till en sådan situation, främst om det handlar om att blockera, korrigera, lägga till information eller ta bort personuppgifter
  • du kan lämna in ett klagomål på sådant beteende till Office for Personal Data Protection.

Vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. Om du inte är nöjd med hur det behandlas har du dock rätten att kontakta relevanta myndigheter, främst Kontoret för personuppgiftsskydd (www.uoou.cz), som övervakar skyddet av personuppgifter i Tjeckien. Denna bestämmelse påverkar inte på något sätt din rätt att kontakta detta kontor direkt.

3. Ytterligare användningsområde för Topforsport s.r.o.:s onlinebutiker

3.1 Vad är cookies och hur samtycker du till att de används?

Cookies är textfiler som lagras på datorn eller annan elektronisk enhet hos varje besökare i en webbutik, vilket gör det möjligt att till exempel analysera hur besökarna använder den. Webbplatser som har lagrat cookies i din webbläsare kan då se om du har besökt webbplatsen tidigare, om du har varor i din korg, ett pågående formulär, eller om du är inloggad.

Första gången du ansluter dig till vår webbplats kommer du att få se en cookie-banner som uppmanar dig att samtycka till användningen av cookies på vår webbplats. I enlighet med ditt samtycke använder vi analys- och marknadsföringscookies för att optimera webbplatsen och erbjuda dig relevanta reklambudskap. Det är ditt val om du vill acceptera dessa cookies och andra liknande tekniker. Detta gör du antingen genom att välja knappen "Acceptera alla" i cookiefältet eller genom att ställa in ditt samtycke till cookies enligt dina preferenser och behov genom att ange mer detaljerade inställningar. Du kan när som helst ändra de samtycken som du har gett på samma sätt (t.ex. via en länk i sidans sidfot eller i de mer detaljerade inställningarna). Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som bygger på samtycke som gavs innan det återkallades.

3.2 Kan du helt och hållet förhindra lagring av cookies på din dator?

Du kan vägra att använda cookies i inställningscentret, enligt beskrivningen ovan, eller genom att välja lämpliga inställningar i den webbläsare du använder. Du kan kontakta tillverkaren av din webbläsare. Om du helt och hållet avvisar användningen av cookies i din webbläsares inställningar kan det hända att du inte kan använda alla funktioner som normalt är tillgängliga på nätbutikssidorna fullt ut. En del av kakorna är nödvändiga för att de ska fungera smidigt. Vi har rätt att använda dessa nödvändiga cookies utan ditt uttryckta samtycke, vilket är anledningen till att det inte finns någon möjlighet att stänga av dessa i inställningscentret. Vi är dock skyldiga att informera dig om användningen av dessa cookies, vilket vi har gjort via cookiesfältet ochi detta dokument.

3.3 Kategorier av cookies

Vi använder följande kategorier av cookies på vår webbplats:

Funktionella cookies

Insamlingen och lagringen av dessa cookies hjälper oss att säkerställa en korrekt grundläggande funktionalitet på vår webbplats. Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig, till exempel för att säkerställa registreringsprocessen, inloggning, säkra webbplatsen mot attacker, förbättra webbplatsens funktion, anpassa funktionaliteten, övervaka sidans laddningshastighet osv. Utan dessa uppgifter kan webbplatsen inte fungera korrekt och de kan därför inte avvisas.

Analytiska cookies

Analytiska cookies gör det möjligt för oss att få information om användarnas aktivitet över tid på vår webbplats, vilket gör det möjligt för oss att förbättra vår webbplats enligt dina behov. De används till exempel för att spåra hur användarna återvänder över tid, varifrån de kommer, vilka deras favoritsidor är och hur de interagerar med de olika komponenterna och funktionerna på vår webbplats.

Marknadsföringscookies

Behandlingen av uppgifter från marknadsföringscookies gör det möjligt för oss att visa dig reklam på andra webbplatser. De används också för att spåra de annonser du klickar på eller de åtgärder du vidtar efter att ha klickat på en annons. Behandlingen av dessa uppgifter gör det också möjligt för oss att skapa och visa annonser som är skräddarsydda för dig.